Actueel  en aangeboden nieuws

Belangstelling voor de historie van Herbayum?

Er zijn nog een vijftiental boekjes over de historie van Herbayum waarin m.b.v. foto's en oude kaarten de geschiedenis van oud herbayum wordt beschreven. Voor € 15,00 kunt u in het bezit van zo'n boekje komen. Meld dat dan bij onze secretaresse Joke Hofstee..


mailadres: joke_hofstee@hotmail.com

Telefoon: 0622379021


Verdwaalde hopen "Groen afval".

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maand kunnen ophalen.  Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Het telefoonnummer is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nlDe huidige speeltuin


In de maand mei 2016 zijn de speeltoestellen geplaatst en kunnen de jonge kinderen zich uitleven op de toestellen. Ook is er een bank en een prullenbak neergezet zodat er geen afval in het gras terechtkomt en ouders en /of grootouders even rustig kunnen zitten.

Vervanging bomen langs de Rijksweg

Nog iets eerder dan vermeld stond werden de "oude" abelen langs de Rijksweg gerooid. Tussen de reeds aanwezige jonge bomen zijn net  zulke bloemrijke bermen aangelegd als buiten de bebouwde kom. Dit met uitzondering van 2 korte stukjes bij de kruisingen. We wachten maar af of het een succes wordt.

Verkeersmaatregelen

Zoals reeds duidelijk zichtbaar is, zijn er op de rijksweg twee extra versmallingen aangelegd. We hopen dat op deze manier de snelheid van het doorgaande verkeer wat getemperd zal worden. Op een enkele uitzondering na blijkt het ook positief uit te werken. De snelheid is meetbaar gedaald.

Zwerfafval langs het fietspad naar Harlingen

Tot ergernis van veel fietsers ligt de berm langs het fietspad richting Harlingen vol zwerfafval dat vaak afkomstig is van de scholieren die bij de Mac Donald naast de rotonde blikjes en bekers drinken hebben gekocht en die al fietsend gaan consumeren. De gemeente Franekeradeel heeft vóór de bebouwde kom van Herbayum een nieuwe "blikmikker" geplaatst zoals ook op verschillende plaatsen in Franeker. Daarom hier een oproep aan de jeugd om daar gebruik van te maken. Houd de bermen afvalvrij!