Werkzaamheden rondom Herbayum

De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats in en rond Herbaijum. Dit is onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Het gaat om het verbreden van sloten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en duikers en het ophogen van kades. Met deze maatregelen beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering en verhogen we de waterkwaliteit. Ook worden er twee bruggen opgehoogd en zijn er werkzaamheden rond de haven, bijvoorbeeld het opknappen van de walbeschoeiing.

De eerste buurtmolen van Nederland in Herbayum draait reeds enkele jaren

Via een persbericht in de regionale bladen is meer informatie verstrekt over een project met een buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt .


Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort draait ook al enkele jaren.

Nadat de 10 windmolens waren verwijderd, wordt er nu gewerkt met 4 nieuwe en grotere windmolens. Er waren onder de inwoners grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong het dorpsbelang op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap is door de gemeente aan de Fuma doorgegeven en de uitslag hiervan heeft ook geen ernstige vervuiling aan het licht gebracht. Er is nu ook bekend geworden wat de windmolens aan extra's voor de inwoners van Herbayum in petto heeft. Dat is 4000 euro op jaarbasis. Zo is de aanleg van 2 jeu de boule banen in de siccamastraat al bijna afgerond met o.a. dit geld. In het voorjaar zullen deze banen officiéel in gebruik worden genomen als corona dat mogelijk maakt

Verdwaalde hopen "Groen afval".

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt, zodat ze het in die maanden kunnen ophalen. Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Er is een groen wijkteam voor de dorpen Herbayum, Hitzum en Achlum. Dat is wijkteam 6 en aan het hoofd staat Rinze Sybesma. Via onderstaand tel. nr. kunt u klachten kwijt over slecht groen onderhoud in het dorp.

Het telefoonnummer van de afdeling GROEN van de gemeente Waadhoeke is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl

In de dorpskrant van Herbayum ( ALLEDEISK} vind je het allerlaatste nieuws over het dorp en de verenigingen in Herbayum .


Contact