Begrafenisvereniging

 

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de begafenisvereniging “de Laatste Eer” te Herbaijum neem dan contact op met onze secretaris.

 

De contributie bedraagt 25,00 per persoon per jaar

(kinderen van leden zijn gratis lid tot 18 jaar)

 

Voorzitter:  Gerbrig Huizenga   0517 397421 / 06 10473467

Secretaris:   Jerry Hettinga   0517 392629

Penningmeester: IJke Rodenhuis   0517 396966

   Gerrit Hamoen   0517 397031

   Marian de Boer   0517 394028

 

*******************************************************************************************************

Over het ontstaan van ook onze vereniging en info over de ledenkorting, verhuizing enz. kunt u lezen in het onderstaand artikel dat afkomstig is uit het magazine “Waardig afscheid” dat onlangs aan al onze leden is verstrekt.

 

*******************************************************************************************************

Bij het overlijden van een lid kan men contact opnemen met één van de bij onze vereniging aangesloten bodes die in overleg met de nabestaanden de taken als de verzorging van de overledenen, het opbaren en het regelen van de begrafenis/ crematie en diverse andere zaken kan overnemen.

 

Bodes van “de Laatste Eer” Herbaijum:

 

   Willem Zijlstra   0517 412963 / 06 10432471

   Reina Smit    0517 397663 / 06 22928111

 

Ook kunt u, indien gewenst, gebruik maken van dragers van de vereniging.

 

Wenst u geen gebruik maken van de diensten van de bodesbij overlijden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of één van de andere bestuursleden voor het uitkeren van de Ledenkorting.

*******************************************************************************************************

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met één van de bestuursleden.


Actueel  nieuws

De eerste buurtmolen van Nederland komt in Herbayum en draait al.

Via een persbericht in de regionale bladen van de afgelopen weken is meer informatie verstrekt over een nieuw project met een  buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl  Deze website is reeds in de lucht gegaan. U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt . Op zondag 11 maart is er voor alle deelnemers een startbijeenkomst gehouden in het café. De belangstelling was groot en vol vertrouwen werd de molen officiëel in gebruik genomen.  Het Dorpsbelang heeft via uw aanmelding een leuk bedrag van het project ontvangen.Met dat geld kunnen er dan weer leuke dingen voor het dorp Herbayum worden gedaan. Het mes snijdt aan 2 kanten. U krijgt de goedkoopste stroom en ook het gehele dorp profiteert mee.

Waterpeilverlaging 

Wetterskip Fryslan heeft besloten om het waterpeil in het gebied van Herbayum Oost binnenkort te verlagen. Voor dit gebied zal dat 15 cm zijn. Dat is ook ongeveer de bodemdaling van de afgelopen jaren. Het zal een voorlopige peilverlaging zijn. Pas in 2018 zal het eventueel een definitief besluit gaan worden. In het mededelingenkastje van het café kunt u de volledige informatie over die peilverlaging bekijken. Daar vindt u ook een kaart van het gebied waar die verlaging toegepast gaat worden

Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort wordt komend voorjaar officiëel geopend.

Nadat de 10 windmolens de afgelopen herfst zijn verwijderd, wordt er nu gewerkt met 4 nieuwe en grotere windmolens. Er waren onder de inwoners  grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong het dorpsbelang  op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap is door de gemeente aan de Fuma  doorgegeven en de uitslag hiervan heeft ook geen ernstige vervuiling aan het licht gebracht. In het voorjaar zal ook bekend worden wat de windmolens aan iets extra's voor de inwoners van Herbayum in petto heeft.


Verdwaalde hopen "Groen afval".

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maand kunnen ophalen.  Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Het telefoonnummer is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl


De huidige speeltuin is verrijkt met een basketbalpaal

In de maand mei 2016 zijn de speeltoestellen geplaatst en kunnen de jonge kinderen zich uitleven op de toestellen. Ook is er een bank en een prullenbak neergezet zodat er geen afval in het gras terechtkomt en ouders en /of grootouders even rustig kunnen zitten. De speeltuin is inmiddels uitgebreid  met een basketbalpaal. Hiervoor heeft de woningbouwvereniging NWF geld beschikbaar gesteld. Wij zijn als Dorpsbelang blij met deze geste van NWF.


Verkeersmaatregelen

Zoals reeds duidelijk zichtbaar is, zijn er op de rijksweg twee extra versmallingen aangelegd. We hopen dat op deze manier de snelheid van het doorgaande verkeer wat getemperd zal worden. Op een enkele uitzondering na blijkt het ook positief uit te werken. De snelheid is meetbaar gedaald.

Zwerfafval langs het fietspad naar Harlingen

Tot ergernis van veel fietsers ligt de berm langs het fietspad richting Harlingen vol zwerfafval dat vaak afkomstig is van de scholieren die bij de Mac Donald naast de rotonde blikjes en bekers drinken hebben gekocht en die al fietsend gaan consumeren. De gemeente Franekeradeel heeft vóór de bebouwde kom van Herbayum een nieuwe "blikmikker" geplaatst zoals ook op verschillende plaatsen in Franeker. Daarom hier een oproep aan de jeugd om daar gebruik van te maken. Houd de bermen afvalvrij!

Belangstelling voor de historie van Herbayum?

Er zijn nog een vijftiental boekjes over de historie van Herbayum waarin m.b.v. foto's en oude kaarten de geschiedenis van oud herbayum wordt beschreven. Voor € 15,00 kunt u in het bezit van zo'n boekje komen. Meld dat dan bij onze secretaresse Joke Hofstee..


mailadres: joke_hofstee@hotmail.com

Telefoon: 0622379021