Actueel  nieuws

De eerste buurtmolen van Nederland komt in Herbayum .

Via een persbericht in de regionale bladen van de afgelopen weken is meer informatie verstrekt over een nieuw project met een  buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl  Deze website is reeds in de lucht gegaan. Ook wordt u in de komende maand via een flyer uitgenodigd voor een info avond in het dorpscafé. Dat zal zijn op 2 en 4 oktober. Aanvang 19:30 uur. U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt .

Waterpeilverlaging in Herbayum

Wetterskip Fryslan heeft besloten om het waterpeil in het gebied van Herbayum Oost binnenkort te verlagen. Voor dit gebied zal dat 15 cm zijn. Dat is ook ongeveer de bodemdaling van de afgelopen jaren. Het zal een voorlopige peilverlaging zijn. Pas in 2018 zal het eventueel een definitief besluit gaan worden. In het mededelingenkastje van het café kunt u de volledige informatie over die peilverlaging bekijken. Daar vindt u ook een kaart van het gebied waar die verlaging toegepast gaat worden

Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort baart bewoners van Herbayum zorgen.

Nadat de 10 windmolens de afgelopen herfst zijn verwijderd, wordt er nu gewerkt aan 4 nieuwe en grotere windmolens. Er komen 2 windmolens langs de zijarm van het kanaal en ook nog 2 molens aan de linkerzijde van de weg naar het gebouw van de hondenclub. Het ligt in de planning dat ze deze zomer gebruiksklaar zijn . Het bestuur van het Dorpsbelang heeft op 10 april een vergadering in het café belegd met de eigenaar en de gemeente. Er waren ruim 30 inwoners/belangstellenden op deze vergadering afgekomen. In grote lijnen kwamen er 2 zaken naar voren:

a. Men was van mening dat de gemeente en de eigenaar onvoldoende gecommuniceerd hebben met de inwoners en het Dorpsbelang van Herbayum. De inwoners voelden zich voor een voldongen feit gesteld. Alles was al besloten zonder dat "Herbayum" het wist. De gemeente gaf toe dat ze daarin tekort waren geschoten. Beterschap?

b. Er waren bij de aanwezigen grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong de vergadering op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap zal door de gemeente aan de Fuma worden doorgegeven en de uitslag hiervan zal aan de inwoners van Herbayum via een flyer of via deze website worden bekendgemaakt.


Verdwaalde hopen "Groen afval".

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maand kunnen ophalen.  Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Het telefoonnummer is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl


De huidige speeltuin wordt verrijkt met een basketbalpaal

In de maand mei 2016 zijn de speeltoestellen geplaatst en kunnen de jonge kinderen zich uitleven op de toestellen. Ook is er een bank en een prullenbak neergezet zodat er geen afval in het gras terechtkomt en ouders en /of grootouders even rustig kunnen zitten. In juni 2017 zal de speeltuin uitgebreid worden met een basketbalpaal. Hiervoor heeft de woningbouwvereniging NWF geld beschikbaar gesteld. Wij zijn als Dorpsbelang blij met deze geste van NWF.


Verkeersmaatregelen

Zoals reeds duidelijk zichtbaar is, zijn er op de rijksweg twee extra versmallingen aangelegd. We hopen dat op deze manier de snelheid van het doorgaande verkeer wat getemperd zal worden. Op een enkele uitzondering na blijkt het ook positief uit te werken. De snelheid is meetbaar gedaald.

Zwerfafval langs het fietspad naar Harlingen

Tot ergernis van veel fietsers ligt de berm langs het fietspad richting Harlingen vol zwerfafval dat vaak afkomstig is van de scholieren die bij de Mac Donald naast de rotonde blikjes en bekers drinken hebben gekocht en die al fietsend gaan consumeren. De gemeente Franekeradeel heeft vóór de bebouwde kom van Herbayum een nieuwe "blikmikker" geplaatst zoals ook op verschillende plaatsen in Franeker. Daarom hier een oproep aan de jeugd om daar gebruik van te maken. Houd de bermen afvalvrij!

Belangstelling voor de historie van Herbayum?

Er zijn nog een vijftiental boekjes over de historie van Herbayum waarin m.b.v. foto's en oude kaarten de geschiedenis van oud herbayum wordt beschreven. Voor € 15,00 kunt u in het bezit van zo'n boekje komen. Meld dat dan bij onze secretaresse Joke Hofstee..


mailadres: joke_hofstee@hotmail.com

Telefoon: 0622379021