Actueel nieuws

Dodenherdenking 2020

Tengevolge van het corona virus zal de dodenherdenking er dit jaar iets anders uitzien.

We gaan niet zoals andere jaren met elkaar naar het monument. Na het luiden van de klok zullen slechts 2 leden van het bestuur van Dorpsbelang een bloemstuk leggen bij het monument.Na het luiden van de klok om 5 minuten voor acht zulen we samen de 2 minuten stilte gebruiken om ook thuis in die stilte alle doden door oorlogsgeweld te gedenken.


Vanwege het corona virus gaat de onderstaande vergadering niet door.

De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats in en rond Herbaijum. Dit is onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Het gaat om het verbreden van sloten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en duikers en het ophogen van kades. Met deze maatregelen beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering en verhogen we de waterkwaliteit. Ook worden er twee bruggen opgehoogd en zijn er werkzaamheden rond de haven, bijvoorbeeld het opknappen van de walbeschoeiing. Op woensdag 18 maart van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst om u bij te praten over de maatregelen. Dit vindt plaats in het Oant Moarn Café (Rijksweg 22 in Herbaijum). Medewerkers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Sweco en aannemer Westra zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.


De eerste buurtmolen van Nederland in Herbayum draait al.

Via een persbericht in de regionale bladen is meer informatie verstrekt over een project met een buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt .


Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort draait ook al.

Nadat de 10 windmolens t zijn verwijderd, wordt er nu gewerkt met 4 nieuwe en grotere windmolens. Er waren onder de inwoners grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong het dorpsbelang op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap is door de gemeente aan de Fuma doorgegeven en de uitslag hiervan heeft ook geen ernstige vervuiling aan het licht gebracht. In het voorjaar zal ook bekend worden wat de windmolens aan iets extra's voor de inwoners van Herbayum in petto heeft. Zo is de aanleg van 2 jeu de boule banen in de siccamastraat al bijna afgerond. In het voorjaar zullen deze banen officiéel in gebruik worden genomen.

Verdwaalde hopen "Groen afval".

Op de afvalkalender 2020 van de gemeente staan als ophaaldata vermeld 8 jan/1 apr/10 juni/5 aug/30 sept. en 25 november U moet dan 2 dagen vantevoren bellen met SYP. Niet gebeld betekent niet meegenomen. Het tel.nr. van SYP is 0900-2100215

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maanden kunnen ophalen. Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Er is een groen wijkteam voor de dorpen Herbayum, Hitzum en Achlum. Dat is wijkteam 6 en aan het hoofd staat Rinze Sybesma. Via onderstaand tel. nr. kunt u klachten kwijt over slecht groen onderhoud in het dorp.


Het telefoonnummer van de afdeling GROEN van de gemeente Waadhoeke is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl

In de dorpskrant van Herbayum ( ALLEDEISK} vind je het allerlaatste nieuws over het dorp en de verenigingen in Herbayum .


Contact