Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Y. de jager, Secretaris: Joke Hofstee, Penningmeester: Jerry Hettinga, Algemene leden: Piet Terpstra en Simon de Vries. (vacature)

Dit is de nieuwe dorpsvisie.Dorpsvisie Herbayum Kie en Kiesterzijl 2015 – 2018

Een dorpsvisie is een opsomming van alle plannen, ideeën, problemen, zorgen, wensen en verlangens van alle dorpsbewoners voor korte en lange termijn, concreet samengevat in een document.

Een dorpsvisie kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door het houden van een enquête. Uit deze resultaten wordt een concept opgesteld en dit moet dan worden goedgekeurd door het bestuur en/of de dorpelingen. Een andere mogelijkheid is het organiseren van bijeenkomsten of door het houden van keukentafelgesprekken. Nadien worden zulke notities uitgewerkt en volgen er nieuwe gespreksrondes. Daarna volgt een concept wat dan weer wordt voorgelegd aan het dorp.

Met dit document kan dorpsbelang bepaalde ideeën verder uitwerken tot een concreet plan. Met zo’n plan wordt dan een (subsidie)aanvraag indiend bij de gemeente, provincie, Doarpswurk, en andere instanties welke eventueel zouden kunnen bijdragen.

Realisatie van een zorgmolen(park), ter bekostiging van sociale zorg, want deze zorg wordt een taak voor het dorp, eventueel als deelname in een nabijgelegen windmolenpark. De kosten van extra zorg of zorgt waarvoor straks extra moet worden betaald kunnen dan uit de opbrengsten van windenergie betaald worden. Heb je dan als dorpsbewoner bijvoorbeeld een traplift nodig en wordt deze niet of maar deels vergoed door de verzekering dan betaald de zorgmolen de rest. Heb je volgens de landelijke of gemeentelijke wetgeving geen recht meer op een bepaalde vergoeding dan kun je een beroep doen op een zorgmolenvergoeding. Het gebrek aan draagvlak voor windmolens kan je op deze manier ombuigen in een positieve zin. Het is nu zo dat de opbrengsten van windenergie naar een heel klein groepje mensen gaat terwijl iedereen er tegenaan kijkt. Daarom is er ook zo weinig begrip voor. Waarom zou je ook. Wordt in de toekomst een windmolenpark een inkomstenbron voor iedere dorpsbewoner? Als het aan ons ligt wel.

Parkeren achter het cafe: herinrichten van het pleintje

Ontsluiting windmolenpark met een wandelpad richting Kiesterzijl

Ontsluiting windmolenpark met een wandelpad richting Oostpoort

Verbindingspad van de Siccamastraat naar de Leane over het erf van Dhr.Vervoort

Schelpenpad door de bosstrook naast de Miedleane

Walbeschoeiing rondom het haventje in de dorpskom met aanlegplekken voor kleine bootjes

Ligplaatsen langs de opvaart vanaf het van Harinxma kanaal

Opvaart naar de dorpskom van Herbayum uitdiepen

Benoemen van die ligplaatsen in de ligplaatsverordening Franekeradeel, Er hebben altijd al bootjes gelegen

Opleiding en training voor diverse taken in de ouderenbegeleiding en zorg van dorpsgenoten

Rondweg om Herbayum ivm verkeersdrukte, het aantal verkeersbewegingen neemt nog steeds toe

Verlagen van de rijksweg naar het nivo van vóór de reconstructie met verhoging van de huidige brughoogte icm verhogen van onderdoorgaand voetpad dat nu regelmatig onder water staat

Speeltuin vernieuwen en/of verplaatsen

Sociale zorg aangelegenheden zijn niet voor bestuurders van dorpsbelang TENZIJ DEZE TAKEN KUNNEN WORDEN UITBESTEED

Zout – en gaswinning en bodemdaling. Bedrijven en instanties en de gevolgen van de bodemdaling moeten worden gecontroleerd

Vuilverbranding: meting van luchtkwaliteit en andere gevolgen moeten langdurig worden onderzocht

Plaatsing van electronische informatieborden

Plaatsing van meer verkeersremmende maatregelen in en rond het dorp

Organiseren van een locale vervoersservice,. Daar kunnen mensen gebruik van maken om bijvoorbeeld even naar de huisarts te gaan of om boodschappen te doen.

Oude stort cq windmolenpark upgraden tot park

Een boothelling voor trailers in de buurt van het huidige gemaal in het wmp

Een waterkering met versmalde doorvaart op het einde van de opvaart die zorgt dat de zuiging door het scheepvaart verkeer wordt onderbroken. Door dit zuigend effect komt er elk jaar meer modder in de opvaart en tot zelfs in de dorpskom-haven is dit merkbaar.

Een aed toestel plaatsen bij het cafe

De beplanting in de middenberm tussen trottoir en Feringastraat heeft veel stekels en vraagt redelijk wat onderhoud. Is er ook beplaning die minder stekelig en onderhoudsvrij is?

Realisatie van een dorpskamer achter het cafe, aansluitend op het cafe.

Realisatie van een veld met zonnepanelen om met de opbrengst zorg in het dorp te kunnen leveren aan mensen die dat nodig hebben en die nu niet wordt vergoed.

Handhaving en/of uitvoering van zaken die besproken zijn in de dorpsschouw

Maatregelen treffen tegen langdurige leegstand

Onderzoek naar bodemvervuiling van het tracee van het oude kanaal, Het schijnt dat dit met huisvuil is volgestort.

Onderzoek naar krimp en veroudering en mogelijke oplossingen, als wij in ons dorp extra zorg kunnen aanbieden die elders zelf betaald moet worden . Zo wordt ons dorp aantrekkelijker om te gaan wonen. Dit trekt meer mensen aan en heeft ook een gunstige invloed op de verkoop van huizen.

Wifi hotspots door het hele dorp. Dan kan je met een paar punten voor iedereen internet regelen met een hogere snelheid dan nu het geval is

Dorps(openlucht)theater, bijvoorbeeld in het bos

Onderzoek naar de gevolgen en effecten van zoute kwel, bijvoorbeeld m.b.t. de boomgroei

Woningbouw op de lege plekken in het dorp

Upgraden van het Paradyske,

t'War onderbrengen bij Herbayum ipv Franeker. Het ligt nu immers ook al in Herbayum. De hulpdiensten rijden nu wel eens verkeerd en zijn dan in noodgevallen te laat

Onderzoek naar de veiligheid van de vuilverbrandingsoven. Recent is gebleken dat er vele incidenten zijn geweest welke niet altijd even correct worden gepubliceerd.

De zeedijk ligt in het wingebied van Frisia zout, volgens de meetrapporten 1995-2005 betreft de verzakking op dat moment 10 tot 15 cm. De deltahoogte voor de zeedijk is ontworpen om een zo veilig mogelijke waterkering te hebben. Volgens onze inschatting is de daling t.p.v. de zeedijk alleen maar toegenomen. Wij willen dit graag controleren om meer zekerheid te krijgen. Een onafhankelijk meetonderzoek naar de verzakking ter plaatse staat daarom in onze visie

Het waterschap wil graag de afwatering van de sloten kunnen garanderen. Dat is een belangrijke taak. Om dit te handhaven is er een wet aangenomen waarin deze z.g.n diepteschouw wordt benoemd. Er moet ca 50 cm water in de sloten aanwezig zijn t.o.v. het zomerpeil. Iedereen weet dat de bodem in ons dorp zakt t.g.v. de gas en zoutwinning ; 20 cm daling in het dorp tot 40 daarbuiten.. Tot einde vorige eeuw hadden wij rondom ons dorp een zomer en een winterpeil. Door de enorme daling in gaswingebied t'War moest het waterschap het peil van het gemaaltje ten zuiden van Herbayum verlagen. Dit is meerder malen gebeurd en heeft men daarbij het verschil tussen zomer en winterpeil verkleind. Er is nu geen verschil meer, met als gevolg dat er te weinig water in onze sloten staat. Wij als dorpsbewoners hebben nu te horen gekregen dat een ieder zijn deel van de sloot moet uitgraven. Er is echter nog steeds sprake van bodemdaling, welke zich na jaren zonder gaswinning nog niet heeft gestabiliseerd. Als wij nu de sloten uitgraven en het peil wordt weer aangepast dan moet dat over een aantal jaren weer gebeuren. En wat zijn dan de gevolgen met bijvoorbeeld de zoute kwel?

Er is ook een mogelijkheid om met een waterkering, een strekdam, het waterpeil rondom het dorp te kunnen verhogen. Deze strekdam zou dan in een sloot op het einde van de Zeinstastraat geplaatst kunnen worden. Het dorp krijgt dan een eigen peil. Wij willen graag subsidie om dit te kunnen realiseren

Contact