Contact

De Kerk

De kerk

De kerk met de toren op de terp is prominent aanwezig in het dorp Herbaijum. De toren geeft door zijn niet gave constructie financiële zorgen. De klok (1992) is door zijn geluid in het dorp en haar omgeving een vast gegeven voor de tijd. De oude klok, nog aanwezig in de kerkzaal, is één van de oudsten in Nederland. Tezamen met het kerkhof en het ‘baarhokje’ is hij eigendom van de Protestante Gemeente Herbaijum (PGH). Sinds 1975 wordt elke veertien dagen een Friestalige dienst gehouden. Deze wordt voorbereid door Fries Oecumenisch Werkverband Herbaijum (FOWH). Het FOWH is een stichting die Friese taal in de kerken en de samenwerking met de Oecumene van kerken van elke pluimage hoog in het vaandel heeft. De kerk en het kerkhof hebben in het bestemmingsplan van Herbaijum een maatschappelijk belang.

De religieuze functie van de kerk zal behouden en vastgelegd moeten worden. Een passende uitbreiding van activiteiten moet zeker niet uitgesloten worden. In de kerk en op het kerkhof liggen enkele monumentale oude zerken. Het kerkpad dat aan de noordkant van de kerk loopt moet haar huidige bestemming en karakter behouden. Ook het kerkhof heeft gemeenschappelijke aandacht nodig vanuit het dorp en de kerk. Eén en ander is ook een geldkwestie die niet alleen door de PGH en de FOWH gedragen kan worden. Een beroep op geldbronnen van buitenaf is nodig, zoals Monumentenzorg en Gemeente Franekeradeel.

Het FOWH wil ook een goede samenwerking met de dorpsbewoners. Zij doen dat al door vier keer per jaar huis-aan-huis een krantje rond te brengen, met daarin mededelingen over de kerk en het dorp. Een open kerk is een waardevolle bijdrage aan het dorp. Daarom wil onze kerk een open venster zijn.

Op de website www.fowhjerbeam.nl kunt u van alles lezen over het kerkgebeuren.

Kerkdiensten van Frysk oekumenysk Wurkferbân in Hjerbeam 2019

Aanvang van de diensten 09:30 uur U bent altijd welkom.

Datum                          Voorganger                                                Bijzonderheden